VISSTRUCTURE 4 (EARTHQUAKE/WINDLOAD) BY VISLAND CO., LTD.

Visstructure 4

(1) เป็นโปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง / ออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็กแบบหน่วยแรงใช้งาน / เขียนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
     ทำงานบน Windows XP , Windows 7 , Windows 8 และ Windows 10
(2) สามารถออกแบบอาคารต้านแรงโน้มถ่วง / แรงลม / แผ่นดินไหว
     เป็นโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลตามข้อกำหนดดังต่อไปนี้
     2.1  กฎกระทรวงฉบับที่ 6 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
     2.2  กฎกระทรวงฉบับที่ 48 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
     2.3  กฎกระทรวง พ.ศ.2550 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522
     2.4  มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว มยผ. 1301-50 กรมโยธาธิการ
            และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
     2.5  ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ.2544
     2.6  มาตรฐาน ว.ส.ท. 2534
     2.7  ACI Code
(3) สามารถนำผลคำนวณที่พิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ไปเข้าเล่มเพื่อใช้เป็นรายการคำนวณประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อขอ
     อนุญาตปลูกสร้างต่อทางราชการ เช่น กรุงเทพมหานคร , เทศบาล ฯลฯ
(4) มีรูปตัดแสดงรายละเอียดการเสริมเหล็กครบทุกโปรแกรม สามารถนำรูปตัดเหล่านั้นไปตัดแปะทำเป็นตันฉบับสำหรับ
     ถ่ายพิมพ์เขียวได้ ทำให้ไม่ต้องตรวจสอบต้นฉบับกระดาษไขว่าเขียนถูกต้องตามแบบร่างที่วิศวกรส่งให้ช่างเขียนหรือไม่
(5) ประกอบด้วยโปรแกรมดังต่อไปนี้
      5.1   แผ่นพื้นทางเดียว , แผ่นพื้นสองทาง , แผ่นพื้นยื่น , แผ่นพื้นไร้คาน
      5.2   บันไดทั่วๆไป , บันไดชานพักลอย , บันไดเวียน , บันไดยื่น
      5.3   คาน ( รับโมเมนต์บิดและโมเมนต์กระทำที่ Node ได้ )
      5.4   เสาสี่เหลี่ยม รับโมเมนต์สองแกน ( ทั้งเสาสั้นและเสายาว )
      5.5   เสากลมปลอกเหลี่ยม รับโมเมนต์สองแกน ( ทั้งเสาสั้นและเสายาว )
      5.6   เสากลมปลอกเกลียว รับโมเมนต์สองแกน ( ทั้งเสาสั้นและเสายาว )
      5.7   ฐานรากเสาเข็ม รับโมเมนต์สองแกน
      5.8   ฐานรากแผ่สี่เหลี่ยมจัตุรัส รับโมเมนต์สองแกน
      5.9   ฐานรากแผ่สี่เหลี่ยมผืนผ้า รับโมเมนต์สองแกน
      5.10 วิเคราะห์โครงสร้างแบบ 2D-Frame ( แรงโน้มถ่วง , แรงลม , แรงแผ่นดินไหว ) นำผลจากการวิเคราะห์ไป
              ออกแบบ คาน , เสา และฐานราก การออกแบบเสาและฐานรากในข้อ 5.10 นี้ โปรแกรมจะรวมน้ำหนักตาม
              แนวแกนและโมเมนต์ทั้งสองแกนให้เอง
(6) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ได้แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไว้กันกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ถูกต้องตาม
     พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
 

พิมพ์